Klient má povinnost dodržovat následující pokyny:

 • Klient je před nástupem ubytování povinen vytvořit rezervaci následně do dvou dnů uhradit 100 % částku za ubytování prostřednictvím platební brány anebo převodem, v jiném případě není možné se ubytovat. V případě, že klient vytvoří rezervaci méně než 2 dny před ubytováním, tak platbu musí provést ještě před nástupem ubytování.
 • Na počátku ubytování klient přebírá objekt bez závad. Pokud by klient nějaké našel, je nutné neprodleně je oznámit pronajímateli.
 • Klient má právo užívat ubytovací zařízení a jeho vybavení po celou dobu ubytování.
 • V den ukončení pobytu klient opustí ubytovací zařízení do 10 hod, pokud to není stanoveno jinak v rámci dohody s pronajímateli. Po odchodu zodpovědná osoba provede zběžnou kontrolu ubytovacího zařízení. V případě, že klient předá ubytovací zařízení s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude připsána škoda k úhradě ve vyčíslené výši. Klient je tak povinen na základě výzvy pronajímatele uhradit škodu v plné výši do 15 dnů od její obdržení.
 • Veřejné parkoviště resortu se nachází v těsné blízkosti ubytovacího zařízení, kde má klient povoleno parkovat. Cesta před ubytovacím zařízením slouží pouze pro nejnutnější vyložení a naložení zavazadel. Za nedodržení tohoto pravidla může být udělena finanční sankce.
 • Ve všech prostorách ubytovacího zařízení je přísný zákaz kouření a používání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. V případě, že tento zákaz klient poruší, bude mu účtovaná finanční sankce podle uvážení pronajímatele a následně klientovi může být zamezen vstup do ubytovacího zařízení.
 • Ubytování pro klienty s infekční nemocí není povoleno. V takovém případě může pronajímatel ukončit ubytování anebo zrušit rezervace pro zamezení šíření přenosu nemoci, parazitické infekce nebo jiné choroby, která by mohla představovat zdravotní riziko.
 • Pro udržení čistého prostředí klient v ubytovacím zařízení nechodí v botách na sjezdové lyžování, cyklistických tretrách či v jiné skeletové obuvi a používá v prostorách ubytovacího zařízení čisté přezůvky.
 • Veškeré zimní vybavení jako lyže, běžky, sáňky, obuv pro tyto sporty určenou a cyklistická kola klient ukládá do kolárny, která je proto určená.
 • S ohledem na ostatní uživatele resortu a individuální odpočinek klient dodržuje noční klid od 22:00 hodin do 07:00 hodin. Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete.
 • Klient při používání veškerých spotřebičů nacházejících se v ubytovacím zařízení, které jsou v majetku pronajímatele, je povinen tyto používat podle návodů, které jsou umístěny v obývacím pokoji pod TV.
 • Klient zabezpečí své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, myslí i na věci odložené v zaparkovaných vozidlech.
 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit pronajímateli ubytovacího zařízení nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Ohlašovny na tel. číslech: TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112, PRVNÍ POMOC 155, HASIČI 150, POLICIE 158.
 • Při odchodu z ubytovacího zařízení má klient povinnost uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna pokoje a zavřít vstupní dveře.
 • V ubytovacím zařízení není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně, nabíječek telefonů a stolních počítačů). Přísný zákaz platí pro nabíjení elektro automobilů z elektrické sítě ubytovacího zařízení. Bez souhlasu pronajímatele není dovoleno přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Naše ubytovací zařízení neslouží k ubytování se psy ani s jinými zvířecími miláčky.
 • Ubytovaným není povoleno přijímat jakékoliv návštěvy. Prostor ubytovacího zařízení je určen pro osoby nahlášené pronajímatelovi ubytovacího zařízení.
 • Klient může používat v ubytovacím zařízení Wi-Fi. Informace a heslo k Wi-Fi budou zaslány v e-mailu, který klient obdrží před nástupem ubytování.
 • Odpadní nádoby se nacházejí při vstupu do resortu na levé straně pod stříškou.
 • Klient je zodpovědný za způsobené škody na majetku pronajímatele v průběhu jeho pobytu. Klient je povinný zaplatit za způsobené škody vyčíslenou částku a způsobený ušlý zisk určený pronajímatelem a uhradit do 15 dnů od výzvy pronajímatele.
 • Je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně v ubytovacím zařízení a jeho okolí, vyjma klientů, kteří jsou nositeli zbrojních průkazů a zacházejí s nimi podle zákona.
 • V případě, že klient poruší výše zmíněné pokyny, tak pronajímatel má právo vstoupit do ubytovacího zařízení bez ohlasu a uložit finanční sankci, popřípadě přerušit pobyt.

 

Příjezd:

Klient se může ubytovat v den příjezdu od 14 hod. Pokud to není dohodnuto a schváleno pronajímatelem jinak. Klient obdrží nejpozději 2 dny před ubytováním čtyřmístný kód, který mu bude sloužit k otevření vstupních dveří. Číselnice pro zadání kódu se nachází vpravo od vstupních dveří, kde se vám po zadání kódu otevřou vstupní dveře.

Odjezd:

Klient je povinen opustit ubytovací zařízení do 10 hod v den odjezdu, pokud to není předem dohodnuto a schváleno pronajímatelem. Klient je povinen opustit prostory ubytovacího zařízení podle pokynů zmíněné výše. Není taktéž povoleno, aby klient po odjezdu zanechal po sobě zbytky jídla a potravin.

Storno podmínky:

V případě storna se rezervační poplatek vrací v plné výši, vyjma storna méně jako 14 dnů před termínem ubytování. V tom případě Váš rezervační poplatek nebude vrácen.