Chalupa pod Špičákem
Smržovka 275
468 51 Smržovka
Provozovatel: MIT Group Consulting, s.r.o.
Kontakt: 602 599 958/7

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi pronajímatelem objektu Chalupa pod Špičákem jako ubytovatelem (dále jen „pronajímatel“) a fyzickou či právnickou osobou jako ubytovaným (dále jen „klient“). Vzájemný smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřenou smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

1.2 Předmětem pronájmu je objekt na adrese Smržovka 275468 51, Smržovka, který bude užíván pro ubytování klientů za účelem jejich rekreace. Popis objektu a jeho vybavení jsou přílohou obchodních podmínek.

 

2. OBJEDNÁVKA POBYTU, VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1 Klient je oprávněn objednat pobyt na základě písemné objednávky pobytu – e-mailem internetovou rezervaci nebo telefonicky. Klient je povinen při objednání pobytu nahlásit termín pobytu, přesný počet osob, rovněž počet pokojů, popř. další specifikace ke konkrétnímu pobytu. Dále je povinen uvést pro řádnou a závaznou objednávku jméno a příjmení klienta-objednatele, datum narození, adresu trvalého bydliště a kontakt (telefon, e-mail), jde-li o objednatele právnickou osobu, pak je povinen uvést obchodní firmu, IČO a sídlo. Cena pobytu je uvedena na webových stránkách Chalupy pod špičákem případně zprostředkovatelských platforem.

2.2 Jakákoli objednávka, a to bez ohledu na její označení (např. rezervace apod.), se stává závaznou okamžikem jejího písemného (e-mailového) potvrzení pronajímatelem zpět klientovi, pokud z potvrzení pronajímatele nevyplývá jiná podmínka závaznosti objednávky, např. zaplacení zálohy za pobyt, v takovém případě se rezervace termínu stává platnou až zaplacením sjednané zálohy na bankovní účet pronajímatele. Potvrzením objednávky pronajímatelem vzniká mezi klientem a pronajímatelem smluvní vztah.

2.3 Pronajímatel se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu, čase a kvalitě a klient se zavazuje zaplatit pronajímateli smluvenou cenu služeb, případně zaplatit pronajímateli další poplatky, např. storno poplatek při zrušení rezervace.

2.4 Obdržením potvrzení objednávky klient souhlasí s tím, že je seznámen se základními informacemi v prezentaci na chalupapodspicakem.cz, rovněž s těmito obchodními podmínkami, k nimž bez výhrad přistupuje a zavazuje se chovat se v souladu s nimi.  Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce a za jejich splnění přihlášenými osobami k pobytu odpovídá klient.

2.5 V případě, že objednávka učiněná klientem je neurčitá nebo neobsahuje všechny potřebné údaje či v případě jakýchkoli požadavků pronajímatele souvisejících s objednávkou, je klient povinen svou objednávku na základě výzvy pronajímatele neprodleně doplnit. Pokud klient ve stanovené lhůtě na požadavky pronajímatele bezprostředně nereaguje, a to ani do 3 dnů, považuje se objednávka za nepřijatou a nebude předmětem dalšího vyřizování.

2.6 Pro závaznou objednávku je klient povinen uhradit pronajímateli zálohovou fakturu do data splatnosti ve výši 100 % z ceny pobytu na účet dle pokynů pronajímatele, které obdrží v návaznosti na učiněnou rezervaci.

2.7 V případě nesplnění podmínek pro závaznou objednávku, tj. v případě nezaplacení zálohy ve výši 100 % z ceny pobytu ve sjednané lhůtě, není objednávka pobytu platná a pronajímatel jí není vázán.

2.8 V případě storna se rezervační poplatek vrací bez jakýchkoliv poplatků, vyjma storna méně jak 14 dnů před termínem ubytování. V tom případě Váš rezervační poplatek nebude vrácen.

2.9 Převzetí objektu, resp. ubytování, je možné v den nástupu pobytu od 14:00 hod. Ukončení pobytu je poslední den pronájmu do 10 hodin, není-li dohodnuto jinak.

 

3. CENY SLUŽEB

3.1 Cena pobytu zahrnuje spotřebovanou elektrickou energii, vodné a stočné, servis správce objektu, poplatek za úklid.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

4.1 Klient je povinen dodržovat sjednané podmínky pobytu, zejména termín pobytu a počet ubytovaných hostů případě jakékoliv změny ihned informovat pronajímatele. V případě porušení dohodnutých podmínek má pronajímatel právo okamžitě bez náhrady pobyt klienta ukončit.

4.2 Uzavřením smlouvy vzniká klientovi právo na běžné užívání pronajatého objektu a jeho zařízení. Klient je povinen užívat objekt pronájmu řádně tak, aby pronajímateli nevznikla škoda. Klient je povinen chránit pronajatý prostor před poškozením, zcizení a dodržovat pokyny pronajímatele uvedené v čl. 6 těchto obchodních podmínek. Klient je povinen důkladně se seznámit se stavem a obsluhou objektu při nástupu. Klient je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej od pronajímatele převzal. Klient je povinen dodržovat zásady bezpečnosti, nezasahovat do elektroinstalace.

4.3 Klient není oprávněn v pronajatém objektu provádět jakékoli změny, stěhovat či přemisťovat nábytek či jakékoli vybavení objektu, a to zejména nepřemisťovat nábytek do venkovních prostor.

4.4 Klient není oprávněn bez předchozího souhlasu pronajímatele poskytnout objekt pronájmu jiné osobě, než která je uvedena v objednávce. Porušení této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinností klienta vyplývajících z uzavřené smlouvy.

4.5 Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb u pronajímatele. Reklamaci je klient povinen uplatnit písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho dne od zjištění nedostatků, způsobem, aby mohla být sjednána náprava přímo na místě. Klient je povinen poskytnout pronajímateli potřebnou součinnost pro vyřízení reklamace.

4.6 Klient odpovídá pronajímateli za jakoukoli škodu, kterou způsobí úmyslně, neúmyslně i nedbalostně v prostorách objektu a jeho bezprostředním okolí on sám, a/nebo osoby s ním ubytované. Klient je povinen vzniklou škodu pronajímateli neprodleně nahlásit a v plném rozsahu je povinen ji pronajímateli nahradit.

4.7 Klient má právo kdykoli před zahájením pobytu zrušit svoji potvrzenou rezervaci či objednávku či předčasně ukončit ubytování za předpokladu dodržení stornovacích podmínek uvedených dále v těchto obchodních podmínkách a je povinen zaplatit pronajímateli případný storno poplatek.

4.8 Pronajímatel neprovozuje hlídané parkoviště, a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných.

4.9 Vnitřní prostory objektu jsou striktně nekuřácké, rovněž je zakázáno používání otevřeného ohně uvnitř objektu. Ve vnitřních prostorech je nájemce povinen se přezout. V objektu je klient povinen počínat si tak, aby nedošlo ke zranění jeho osoby či jiné osoby. Za případné škody na zdraví pronajímatel nenese žádnou odpovědnost. Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

4.10 Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj je nájemce povinen jej řádně zamknout a zabezpečit proti cizímu vniknutí a jiným škodám.

4.11 Při ukončení pobytu je klient povinen objekt řade zabezpečit zavřením oken a vytažením rolet v spodním apartmánu.

4.12 Klient je zavazuje varovat se činností a jednání, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid.

4.13 Klient se bezpodmínečně zavazuje seznámit všechny osoby, které s ním budou po dobu pobytu užívat předmět nájmu, seznámit s těmito obchodními podmínkami.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

5.1 Pronajímatel je povinen při závazné rezervaci poskytnout klientovi ubytovací služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě. Pronajímatel je oprávněn své služby kdykoli klientovi účtovat.

5.2 V případě odstoupení klienta od závazné rezervace je pronajímatel povinen vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na pobyt. Pokud vznikne pronajímateli nárok na stornovací poplatek, vyplatí pronajímatel klientovi rozdíl mezi zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

5.3 Pronajímatel je povinný odevzdat klientům funkční a čisté ubytovací zařízení. V případě, že klient oznámí na začátku ubytování závadu, kterou nezpůsobil, tak pronajímatel je povinen na základě žádosti klientů závadu odstranit, pokud tato závada brání plně využívat ubytovací zařízení.

5.4 V případě, že pronajímatel zruší rezervaci, tak částka bude klientům vrácená v plné výši do 15 dnů, a to i v případě, že se rezervace zruší méně jak 14 dnů před začátkem ubytování.

5.5 Pronajímatel nenese zodpovědnost za škody na majetku klienta a za případné odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech. Klientův majetek není pojištěn. Pronajímatel neodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na veřejném parkovišti resortu. Doporučujeme klientům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení motorového vozidla. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené klientům na veřejném parkovišti vůči třetím osobám. Klient bere na vědomí, že parkoviště není chráněno a ani monitorováno.

5.6 Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech se řídí ust. § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

6. POKYNY PRO KLENTA

6.1 Klient má povinnost dodržovat následující pokyny:

 • Klient je před nástupem ubytování povinen vytvořit rezervaci následně do data splatnosti na základě zálohové faktury uhradit 100 % částku za ubytování, v jiném případě není možné se ubytovat. V případě, že klient vytvoří rezervaci a splatnost zálohové faktury končí v během pobytu klienta anebo po termínu pobytu klienta, klient je povinen uhradit zálohovou fakturu ještě před nástupem ubytování.
 • Na počátku ubytování klient přebírá objekt bez závad. Pokud by klient nějaké našel, je nutné neprodleně je oznámit pronajímateli.
 • Klient má právo užívat ubytovací zařízení a jeho vybavení po celou dobu ubytování.
 • V den ukončení pobytu klient opustí ubytovací zařízení do 10 hod, pokud to není stanoveno jinak v rámci dohody s pronajímateli. Po odchodu zodpovědná osoba provede zběžnou kontrolu ubytovacího zařízení. V případě, že klient předá ubytovací zařízení s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude připsána škoda k úhradě ve vyčíslené výši. Klient je tak povinen na základě výzvy pronajímatele uhradit škodu v plné výši do 15 dnů od její obdržení.
 • Veřejné parkoviště resortu se nachází v těsné blízkosti ubytovacího zařízení, kde má klient povoleno parkovat. Cesta před ubytovacím zařízením slouží pouze pro nejnutnější vyložení a naložení zavazadel. Za nedodržení tohoto pravidla může být udělena finanční sankce.
 • Ve všech prostorách ubytovacího zařízení je přísný zákaz kouření a používání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. V případě, že tento zákaz klient poruší, bude mu účtovaná finanční sankce podle uvážení pronajímatele a následně klientovi může být zamezen vstup do ubytovacího zařízení.
 • Ubytování pro klienty s infekční nemocí není povoleno. V takovém případě může pronajímatel ukončit ubytování anebo zrušit rezervace pro zamezení šíření přenosu nemoci, parazitické infekce nebo jiné choroby, která by mohla představovat zdravotní riziko.
 • Pro udržení čistého prostředí klient v ubytovacím zařízení nechodí v botách na sjezdové lyžování, cyklistických tretrách či v jiné skeletové obuvi a používá v prostorách ubytovacího zařízení čisté přezůvky.
 • Veškeré zimní vybavení jako lyže, běžky, sáňky, obuv pro tyto sporty určenou a cyklistická kola klient ukládá do kolárny, která je proto určená.
 • S ohledem na ostatní uživatele resortu a individuální odpočinek klient dodržuje noční klid od 22:00 hodin do 07:00 hodin. Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete.
 • Klient při používání veškerých spotřebičů nacházejících se v ubytovacím zařízení, které jsou v majetku pronajímatele, je povinen tyto používat podle návodů, které jsou umístěny v obývacím pokoji pod TV.
 • Klient zabezpečí své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, myslí i na věci odložené v zaparkovaných vozidlech.
 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit pronajímateli ubytovacího zařízení nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Ohlašovny na tel. číslech: TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112, PRVNÍ POMOC 155, HASIČI 150, POLICIE 158.
 • Při odchodu z ubytovacího zařízení má klient povinnost uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna pokoje a zavřít vstupní dveře.
 • V ubytovacím zařízení není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně, nabíječek telefonů a stolních počítačů). Přísný zákaz platí pro nabíjení elektro automobilů z elektrické sítě ubytovacího zařízení. Bez souhlasu pronajímatele není dovoleno přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Naše ubytovací zařízení neslouží k ubytování se psy ani s jinými zvířecími miláčky.
 • Ubytovaným není povoleno přijímat jakékoliv návštěvy. Prostor ubytovacího zařízení je určen pro osoby nahlášené pronajímatelovi ubytovacího zařízení.
 • Klient může používat v ubytovacím zařízení Wi-Fi. Informace a heslo k Wi-Fi budou zaslány v e-mailu, který klient obdrží před nástupem ubytování.
 • Odpadní nádoby se nacházejí při vstupu do resortu na levé straně pod stříškou.
 • Klient je zodpovědný za způsobené škody na majetku pronajímatele v průběhu jeho pobytu. Klient je povinný zaplatit za způsobené škody vyčíslenou částku a způsobený ušlý zisk určený pronajímatelem a uhradit do 15 dnů od výzvy pronajímatele.
 • Je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně v ubytovacím zařízení a jeho okolí, vyjma klientů, kteří jsou nositeli zbrojních průkazů a zacházejí s nimi podle zákona.
 • V případě, že klient poruší výše zmíněné pokyny, tak pronajímatel má právo vstoupit do ubytovacího zařízení bez ohlasu a uložit finanční sankci, popřípadě přerušit pobyt.

 

Příjezd:

Klient se může ubytovat v den příjezdu od 14 hod. Pokud to není dohodnuto a schváleno pronajímatelem jinak. Klient obdrží nejpozději 1 den před ubytováním čtyřmístný kód, který mu bude sloužit k otevření vstupních dveří. Číselnice pro zadání kódu se nachází vpravo od vstupních dveří, kde se vám po zadání kódu otevřou vstupní dveře.

Odjezd:

Klient je povinen opustit ubytovací zařízení do 10 hod v den odjezdu, pokud to není předem dohodnuto a schváleno pronajímatelem. Klient je povinen opustit prostory ubytovacího zařízení podle pokynů zmíněné výše. Není taktéž povoleno, aby klient po odjezdu zanechal po sobě zbytky jídla a potravin.

 

7. UKONČENÍ SMLOUVY, STORNOVACÍ POPLATKY

7.1 Klient má právo uzavřenou smlouvu kdykoli písemně vypovědět bez výpovědní doby, a to bez uvedení důvodu za níže uvedených podmínek. Za výpověď smlouvy bez uvedení důvodu se považuje rovněž skutečnost, že se ubytovaný na základě závazné objednávky nedostaví k čerpání služby.

7.2 Klient je při výpovědi smlouvy povinen uhradit pronajímateli storno poplatek, tj. cenu za poskytnuté plnění – učinění rezervace a vše s tím související, vypoví-li klient uzavřenou smlouvu méně než 14 dnů před sjednaným termínem, storno poplatek je ve výši 100 % z celkové částky rezervovaného pobytu. V případě výpovědí smlouvy více než 14 dnů před sjednaným termínem klientovi se vrací částka rezervovaného pobytu v plné výši.

7.3 V souladu s ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nevzniká spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy, byla-li smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory pronajímatele.

7.4 Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nebo vypovědět smlouvu bez výpovědní doby z těchto důvodů:

 • klient neuhradí sjednanou cenu ubytování ve sjednaném termínu / zálohu či doplatek,
 • z důvodů na straně klienta či osoby, které má být služba poskytnuta, a to podle těchto obchodních podmínek, kterými dojde k záměrnému zmaření smlouvy, např. v případě nedostavení se do místa pobytu ve sjednaném termínu, nedodržení podmínek poskytnuté služby, uzavřené smlouvy nebo těchto obchodních podmínek,
 • porušuje-li klient i přes výstrahu (i v ústní formě) hrubě své povinnosti ze smlouvy nebo dobré mravy,
 • z technických důvodů.

Ve výše uvedených případech nemá klient nárok na žádnou finanční ani jinou kompenzaci či na vrácení zaplacené částky, pokud tuto částku již pronajímateli zaplatil, vyjma ukončení smlouvy pronajímatelem z technických důvodů – v tomto případě bude klientovi vrácena zaplacená záloha, případně její část za nevyčerpané dny.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 1.11.2023

8.2 Pronajímatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky jednostranně měnit.

8.3 Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, považovány za součást každé jednotlivě uzavírané smlouvy a jejich úplné znění je zveřejněno pronajímatelem na webových stránkách Chalupy pod Špičákem.

8.4 Zasláním objednávky klient uděluje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých údajů pronajímatelem. Pronajímatel se zavazuje k použití těchto dat pouze k účelům týkajících se objednávky klienta.

 

 

 

V Praze 29. 10. 2023